Içerki_banner

Sement Render & Gipsde ulanylýan hpmc rdp

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Sement Render & Gipsde ulanylýan hpmc rdp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® Sellýuloza, sement esasly Renders & Gips minomlarynda ulanylýar - suwy saklamak, açyk wagtlary uzaltmak, Spatere garşy we durnuklaşdyrmak üçin.

Sement esasly öwüşgin (gips / kerpiç) sement bilen gumy belli bir mukdarda garyşdyrmak arkaly ýasalan gurluşyk materialydyr. Içerki we daşarky diwarlarda gidroizolýasiýa, ýangynyň derejesini ýokarlandyrmak we reňkli ýa-da dokma görnüşli öwüşginler arkaly ýerüsti estetiki funksiýalary ýerine ýetirmek üçin giňden ulanyldy. Funksiýalaryna görä, sement esasly önümler birnäçe görnüşe bölünip bilner: esasy palto şekillendirijileri, bir palto görkeziji, bezeg görnüşleri, palto, öz-özüni düzýän birleşmeler, suw geçirmeýän minomlar we ş.m. Beýleki minomlar bilen deňeşdirilende has gowy suwuklyk bar, çydamlylygy we işlemäge ukyplylygy. HPMC, suwuň saklanmagynyň, açyk wagtynyň, işleýşiniň, ýarylmagyna garşylygyň, sag garşylygyň we ş.m.

JINJI® Sellýuloza temperatura çydamlylygy, täze minom dykyzlygyny we işleýşini gowulandyrýar.

JINJI® Sellýuloza, sement önümçiliginiň içindäki suwy saklamaga kömek edýär. Bu açyk wagt berýär.

JINJI® Sellýuloza suw goşandan soň sementde gaty çalt hereket edýär. Sement öwrülişi ýerinde galyňlaşýar we yza galýar.

Ygtybarly / durnukly ýapyşyk we ýelmeşme gurluşy.

HPMC önümleri barada has giňişleýin maglumat:

1. Önümleriň klassifikasiýasy: ýerüsti bejeriş we ýokary üýtgedilen önümler bilen kodlanmadyk önümler
2. iscapyşyk aralygy: 50 ~ 80,000 mpa. s (Brukfild RV) ýa-da 50 ~ 300,000 mpa.s (NDJ / Brookfield LV)
3. Hiliň durnuklylygy: önümlerimiziň hiliniň iň durnuklylygyny üpjün edýär.
4. Kodlaşdyrylmadyk önümler: Has ýokary arassalyk, has gowy öndürijilik we has durnukly
5. modifiedokary üýtgedilen önümler: Daşary ýurtlardan getirilýän tehnologiýa, suwuň saklanmagy, süýşmegine garşylyk, ýarylma, garşylyk, has açyk wagt we ş.m. ýaly has gowy häsiýetleri hödürleýär. Kafel ýelimlerinde, Wall Putty, Mortars, Gips esasly önümlerde we ş.m. giňden ulanylýar.
6. Önümleriň yzarlanylyşy: Müşderiler tarapyndan ýüze çykarylan hil meselesini yzarlamak üçin her bir partiýa önümi üçin nusgalary 3 ýyl saklaýarys.
7. Gözleg we gözleg merkezi: Müşderilerimize iň professional tehniki goldawy üpjün etmek üçin dünýä derejesindäki gözleg we barlag merkezimiz bar.

Kafel ýelimi, keramiki kafel ýelimi, kafel ýelimleýji minom, suwy gowy saklamak, açyk wagt, süýşmäge garşylyk, Hytaýda has oňat işlemek üçin HPMC bilen üpjün ediji bar, bu hem professional öndüriji we üpjün ediji. Zawodymyz birnäçe ýyl bäri senagat derejesindäki we gurluşyk derejesindäki ýokary hilli sellýuloza efir önümlerini öndürmäge gönükdirilendir. Şeýle önümler gerek bolsa we nireden satyn almalydygyny bilmeseňiz, bize ýüz tutuň. Size bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmatlaryny hödürläris.

amaly
amaly
amaly

Durnuklylygy diňe bir dogry zat däl-de, eýsem, gatnaşýanlaryň hemmesine gymmatlyk berýän hakyky iş mümkinçiligi hökmünde görýäris.
Tebigy we arassa himiki serişdeleri ulanyň, eliňizde ýaşyl jaý guruň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň