Içerki_banner

kafel ýeliminde ulanylýan hpmc rdp

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

kafel ýeliminde ulanylýan hpmc rdp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® Sellýuloza suwy saklamak, galyňlaşdyrmak, baglanyşdyrmak, sarkma garşy we durnuklaşdyrmak üçin kafel ýelimleýji / topraklarda ulanylýar.

Iň oňat kafel ýelimleri sementden, gumdan, hek daşyndan, suwdan we käbir öndürijilik goşundylaryndan ybarat bolup, esasan plitkany ýelimlemek üçin ulanylýar. Sellýuloza efirleri (mysal üçin, HPMC, MHEC) we gaýtadan üýtgedilip bilinýän polimer tozy (RDP) kafel ýelimleýiş formulasynyň bir bölegi bolup, önümiň netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýarlar. Dürli ýurtlarda ýa-da sebitlerde başgaça düzülýär. Plitkalaryň we substratlaryň dürli görnüşleri bar, daşky gurşaw we polotensiýa usullary bir ýerden başga bir ýere tapawutlanýar, şonuň üçin sement kafel ýeliminiň öndürijilik talaplary başga.
Aşakdaky artykmaçlyklarda görkezilişi ýaly dürli programmalarda kafel ýeliminiň öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümlerimiziň köp görnüşi bar:

JINJI® Sellýuloza sowuk suwda aňsat dargaýar.

Suwuň saklanmagy - JINJI® Sellýuloza kafel çukurlarynyň içindäki suwy saklamaga kömek edýär. Bu uzak açyk wagt berýär we baglanyşyk güýjüni gowulandyrýar.

Gowy galyňlyk - JINJI® Sellýuloza gury garyndy sementine suw goşanda gaty çalt hereket edýär. Kafel ýelimi galyňlaşýar we sarkma meselelerini netijeli çözýär.

Ygtybarly / durnukly ýapyşyk we ýelmeşme gurluşy.

Esasy komponentli pagta süýümleri bilen tebigy täzelenip bilýän polimer, ýaşyl jaý gurmak üçin howpsuzlyk materiallary bilen üpjün edýär.

Kafel ýelimi
Kafel ýelimi

Sement esasly kafel ýelimleri, JINJI® sellýuloza efirlerimiziň we JINJI® RDP-iň iň giň goşundylaryndan biridir. Önümlerimiz önümiň ýelmeşmegini we jebisligini, sag garşylygy, işleýşi we önümiň soňky yzygiderliligini netijeli ösdürip biler.

Kafel ýelimleýiş artykmaçlyklary üçin JINJI® HPMC:

Keram keramiki kafel möhürleýji bilen keramiki kafel gyrasynyň arasyndaky ýapyşygy gowulandyrmak;

Ca Düwürtik serişdesiniň çeýeligini we deformasiýa ukybyny ýokarlandyrmak;

Water Suw çydamlylygyny we tegmile garşylygy gowulandyrmak üçin kelem serişdesine ajaýyp gidrofobiýa beriň;

★ Duz ýagyny azaltmak

Durnuklylygy diňe bir dogry zat däl-de, eýsem, gatnaşýanlaryň hemmesine gymmatlyk berýän hakyky iş mümkinçiligi hökmünde görýäris.
Tebigy we arassa himiki serişdeleri ulanyň, bilelikde ýaşyl jaý guruň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň