Içerki_banner

Öz-özüňi düzmekde JINJI ® HPMC ulanylýar

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Öz-özüňi düzmekde JINJI ® HPMC ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öz-özüňi düzmekde JINJI ® HPMC ulanylýar

Surat 1

Öz-özüňi düzýän birleşmeler, deň däl beton ýa-da agaç pollary tekizlemek üçin ulanylýan himiki garyndylardyr. Olar sementden, çägelerden, doldurgyçlardan durýar we sellýuloza efirleri, plastifikatorlar, defoamerler, stabilizatorlar we üýtgedip bolýan poroşoklar ýaly bir topar goşundylar tarapyndan üýtgedilýär. Akymly, öz-özüni düzýän we öz-özüni ýumşadýan material hökmünde, öz-özüni düzýän birleşmeler ajaýyp gysyş güýji bolan tekiz, tekiz we gaty ýer öndürip biler.

HPMC-iň goşulmagy, öz-özüni düzýän birleşmeler programmalarynda aşakdaky häsiýetleri ösdürip biler:

Galyňlygyny we ýelmeşmesini ýokarlandyryň

Sazlama wagtyny uzadyň

Işleýiş ukybyny we suwuň saklanmagyny gowulandyrmak

Gidrofobikligi gowulandyrmak

Akymlylygy

Öz-özüni düzýän minom hökmünde suwuklyk, öz-özüni düzmek işine baha bermek üçin esasy görkezijilerden biridir. Howanyň düzüminiň kadalaryny üpjün etmek şerti bilen, HPMC süýüminiň mazmunyny üýtgedip, minomyň suwuklygyny sazlap bolýar. Şeýle-de bolsa, aşa köp mukdarda minomyň suwuklygyny peselder, şonuň üçin sellýuloza efiriniň mukdary belli bir derejede gözegçilik edilmelidir.

Suwuň saklanmagy

Howa suwunyň saklanmagy, täze sement howasynyň içki bölekleriniň durnuklylygynyň möhüm görkezijisidir. Gel materialynyň gidrasiýa reaksiýasyny doly ýerine ýetirmek üçin, gerekli mukdarda sellýuloza efir suwy howada has uzak saklap biler. Umuman, sellýuloza efiriniň köpelmegi bilen suwuň saklanmagy ýokarlanýar. Sellýuloza efiriniň suwuň saklanmagy substratyň aşa köp suw siňmeginiň öňüni alyp biler we suwuň bugarmagyna päsgel berip biler, şeýlelik bilen sement gidrasiýasy üçin ýeterlik suw üpjün eder. Mundan başga-da, sellýuloza efiriniň ýapyşygy, howanyň suwuň saklanmagyna-da uly täsir edýär. Capyşyklygy näçe ýokary bolsa, suwuň saklanmagy şonça gowy.

Wagt bellemek

HPMC minomýora haýal sazlaýjy täsir edýär. Sellýuloza efiriniň köpelmegi bilen, minomyň bellenen wagty uzalýar. Sellýuloza efiriniň sement süýümine täsir etmegi, esasan, molekulýar agramy bilen kän bir baglanyşykly bolmadyk alkil toparynyň çalyşma derejesine baglydyr. Alkili çalyşmagyň derejesi näçe pes bolsa, gidroksiliň mukdary näçe ýokary bolsa, saklaýyş täsiri şonça-da aýdyňdyr. Sellýuloza efiriniň mukdary näçe ýokary bolsa, birleşdirilen filmiň sementiň irki gidrasiýasyna täsir ediji täsiri şonça-da aýdyňdyr. Şonuň üçin yza tesdirmek täsiri has möhümdir.

Öz-özüni tekizleýän minom, uly meýdanyň üstünde netijeli gurulmagyna ýol açmak bilen, beýleki materiallary goýmak ýa-da baglamak üçin substratda tekiz, tekiz we gaty binýady emele getirip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň