Içerki_banner

“Mortars & Skim Coat” -da ulanylýan RDP / VAE

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

“Mortars & Skim Coat” -da ulanylýan RDP / VAE


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® Gaýtadan dargadylýan polimer tozy (RDP / VAE), ýörite suw esasly emulsiýa sepmek bilen guradylan erkin ak ak poroşok. Esasan tebigy winil asetat-etile esaslanýar.

Specialörite aýratynlyklar

- Dürli substratlara ýelmeşmegiň artmagy
- gysyş we flexural güýç
- Has gowy aşgazana garşylyk
- Dartyş güýjüniň we deformasiýa ukybynyň ýokarlanmagy
- Güýçlendirilen akym we öz-özüňi düzmek häsiýetleri
- Aýyrmak häsiýetleri
- Gana we çökündilere garşy durnuklaşdyryş

Programma usullary

1. Taýýar garylan minom öndürmek üçin.
Heselimleýji we siňdiriji birleşmeler ýaly JINJI® RDP-ni beýleki enjamlarda beýleki gury maddalar bilen garyşdyryň. Garyşyk wagtynda temperaturanyň aşa ýokarlanmagyna ýol berilmeli däldir, sebäbi başgaça dargap bilýän polimer tozy aglomerat bolup, ownuk bölekleriň döremegine sebäp bolup biler. Howa, maslahat berilýän mukdarda suw goşup, mehaniki ýa-da el bilen garyşdyryp ulanmak üçin taýýarlanýar. El bilen garyşmak az gyrkyjy güýji döredýändigi sebäpli, täze minomyň 5 minutlap süýşmegine we soň ýene garyşmagyna maslahat berýäris. Bu, adatça mehaniki mikserleriň işleýän ýerinde zerur däl. Maksady keramiki kafel ýeliminiň baglanyşyk işini gowulandyrmak we keramiki kafeliň ýelmeşmeginiň gurluşyk işini ýönekeýleşdirmek.

Is Gaýtadan üýtgäp bilýän polimer tozy, sement esasly kafel ýeliminiň baglanyşyk güýjüne ep-esli täsir edýär. Kafel ýelim garyndysynda RDP-iň köpelmegi bilen, kafel ýeliminiň suwa garşylygy we garramagy ýokarlanar. Olaryň arasynda garrylyga garşylygyň ýokarlanmagy ajaýyp.

Ile Kafel ýeliminiň gysylmagy RDP goşulmagy bilen ýokarlanar. Röne kafel ýelimine RDP-iň goşulmagy keramiki kafel ýeliminiň umumy öndürijiligine peýdalydyr.

R RDP goşulmagy, sement esasly kafel ýeliminiň gapdal deformasiýa ukybyny gowulandyryp biler. Kafel ýeliminde RDP-iň garyşyk mukdary 2% bolanda, onuň gapdal deformasiýasy ýelim standartynyň S1 derejesiniň talaplaryna laýyk bolup biler; Kafel ýelimindäki RDP-iň garyşyk mukdary 4% -den ýokary bolsa, onuň gapdal deformasiýasy S2 derejeli ýelim standart talaplaryna laýyk bolup biler.

programma (1)
programma (2)

2. Skim Coat / Wall putty öndürmek üçin

Suw bilen RDP / VAE garyndysy çalt emulsiýa ýaýradylyp bilner, başlangyç emulsiýa bilen deňdir, suwuň bugarmagy film döredip biler, bu film ýokary çeýeligi, ýokary howa garşylygy we dürli substratlara ýokary ýelmeşmesi bar. Bu suwa garşylygy we diwar çüýşeleriniň geçirijiligini ýokarlandyrmak üçin örän möhümdir.

● RDP çukuryň ähli taraplaýyn güýçlerini, baglanyşyk güýjüni, suwa garşylygyny we gurluşyk ukybyny gowulandyrýar.

● Poroşokyň ýarylmagyny we togalanmagyny, esasanam diwar çüýşesinden ýa-da poroşokdan peseldip biler.

Wall Diwar çukurynyň ömrüni uzaldyp, çykdajylaryň saklanmagyny azaldyp biler.

Tox Zäherli we hapalanmaýan

programma (3)
programma (4)
programma (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň