Içerki_banner

Öz-özüňi tekizlemek üçin ulanylýan hpmc

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Öz-özüňi tekizlemek üçin ulanylýan hpmc


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® Sellýuloza, suwy saklamak, açyk wagtlary uzaltmak, döwmäge garşy we durnuklaşdyrmak üçin öz-özüni tekizleýän minomlarda ulanylýar.

Öz-özüňi düzmek gaty ösen gurluşyk tehnologiýasydyr. Gurluşyk işgärleriniň iň az päsgelçiligi bilen tutuş gatyň tebigy tekizlenmegi sebäpli, öňki elde tekizlemek prosesi bilen deňeşdirilende tekizlemek we gurluşyk tizligi ep-esli gowulaşýar. Öz-özüňi düzmekde, gury garyşyk wagty gidroksipropil metilselulozanyň ajaýyp suw saklaýyş kuwwatyndan peýdalanýar. Öz-özüňi düzmek gowy garylan minomeri awtomatiki usulda ýere tekizlemegi talap edýändigi sebäpli, suwa esaslanýan materiallaryň ulanylyşy birneme uludyr. Gidroksipropil metilseluloza goşmak, döwülmä garşy, gysylmagyna garşy, bölünişigiň öňüni almagyň, laminasiýa, gan akmagyň we ş.m. esasy häsiýetleri bolan tekiz we tekiz ýüzüne dökülenden soň, ýeriň suwuň saklanmagyna gözegçilik edip biler we gury ýer ýokary güýç we güýçli pes gysylmagy, şeýlelik bilen ýaryklary ep-esli azaldýar.

JINJI® Sellýuloza suwy sementde saklamaga kömek edýär. Bu açyk wagt berýär.

JINJI® Sellýuloza sementde gaty çalt hereket edýär. Sement ýerinde galyňlaşýar we yza galýar.

Ygtybarly / durnukly ýapyşyk we ýelmeşme gurluşy. Deňdir ýüzüň ýarylmagynyň öňüni alyň.

Gidrofobikligi gowulandyrmak.

esasy2
esasy

HPMC gaýtadan işlemegi we önümiň soňky aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin öz-özüni düzýän birleşmelerde ulanylýar. .

Öz-özüňi tekizleýän minom artykmaçlygy üçin HPMC

Düzelişiň ýokarlanmagy, ýerüsti estetika we aşgazana garşylyk
Dürli substratlarda flexural we dartyş baglanyşygynyň gowulaşmagy
Formulasiýa çylşyrymlylygynyň peselmegi
Çig malyň dürli häsiýetlerini ulanmagyň warianty
Gan akmagyna we bölünmegine garşy durnuklaşdyrma

Öz-özüňi tekizlemek üçin HPMC Adaty programma

- Senagat we ýaşaýyş jaýlary
- Sement esasly öz-özüni düzýän materiallar we gabyklar
- Gips esasly pollar
- Pumpable we el bilen ulanylýan öz-özüni düzýän materiallar

Durnuklylygy diňe bir dogry zat hökmünde däl-de, eýsem, gatnaşýanlaryň hemmesine gymmatlyk berýän hakyky iş mümkinçiligi hökmünde görýäris. Tebigy we arassa himiki serişdeleri ulanyň, ýaşyl öýleri guruň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň