Içerki_banner

Skim Coat / Wall Putty / Gypsun gips üçin ulanylýan hpmc rdp

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Skim Coat / Wall Putty / Gypsun gips üçin ulanylýan hpmc rdp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® sellýuloza, suw saklamak, baglanyşdyrmak, yzygiderlilik we durnuklaşdyrmak üçin Wall Putty / Skim palto ulanylýar.

Diwar çukury (Skim palto bilen hem atlandyrylýar) kemçilikleri doldurmak we diwarlaryň ýüzüni tekizlemek üçin materialdyr. Bu sement esasly inçe poroşok, boýagdan öň aýrylmaz. Onuň ajaýyp ýelmeşmesi we dartyş güýji diwar boýagynyň ömrüni uzaldyp biler. Gury we çygly diwarlarda hem ulanylyp bilner, şeýle hem içerki we daşarky diwar bezeginde ulanylyp bilner. Onuň wezipesi diwaryň esasy materiallarynyň üstündäki deňsiz kemçilikleri aýyrmak we dürli örtük gatlaklarynyň arasyndaky stresleri ýok etmekdir. Gowy ýelmeşme güýji, gysyş güýji, çeýeligi, suwa çydamlylygy we işleýiş aýratynlyklary ony gurluşykda we gurluşykda möhüm material edýär.
Customershli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli häsiýetli önümleriň dürli derejelerini taýýarladyk. Şeýle hem, belli bir çig mal we ýerli talaplar üçin iň amatly önümleri hödürläp biljek guýrukly formulalary hödürleýäris.

JINJI® Sellýuloza sowuk suwda aňsat dargaýar.

Suwuň saklanmagy - JINJI® Sellýuloza diwaryň içindäki plyonkadaky suwy saklamaga, şeýle hem substrata girmegini ýa-da bugarmagyny gijikdirmäge kömek edýär.
Bu açyk wagt berýär we hek we döwmek meselelerini netijeli çözýär.

Gring wagtynda akymy gowulandyryp, dispersiýa goşant goşuň. Aňsat we rahat işlemek.

Ygtybarly / durnukly ýapyşyk we kremli gurluş.

Esasy komponentli pagta süýümleri bilen tebigy täzelenip bilýän polimer.

Skim palto artykmaçlyklary üçin JINJI® HPMC programmamyz

Suwuň saklanmagyny, sag garşylygyny, ýarylmagyna garşylygy we galyňlaşdyryş täsirini gowulandyryň.

Düwürtigiň dürli substratlara ýelmeşmegini güýçlendiriň: JINJI® polimer tozy-RDP gowy galyňlaşdyrma täsirine eýe, Diwar çukurynyň yzygiderliligini we baglanyşyk güýjüni ýokarlandyryp biler, oňa laýyk goşma tizligi has gowy ýelmeşme aýratynlygyny döredýär.

Çukuryň yzygiderliligini we durnuklylygyny ýokarlandyryň: JINJI®HPMC / MHEC täze minomlarda laýyk yzygiderliligi sazlamak üçin möhüm açardyr. Amatly yzygiderlilik täze gipsiň diwarlara gowy birikdirilmegine, üstlerini tekizlemegine we ýelmeşme duýgusy bolmazdan aňsat ulanylmagyna mümkinçilik berýär.

Gowy iş ukyby bilen üpjün edýär: JINJI® HPMC / MHEC-iň has gowy tekizlenmegi we ýelmeşmegi, işlemek we gurmak aňsat we gurluşyk netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bilýän diwar palto / skim palto üçin aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.

Gidrofobikligi gowulandyrýar: JINJI® polimer tozy -RDP goşulandan soň, diwar örtükli / örtükli paltanyň gidrofobiýasy gowulaşdy we gidroizolýasiýa täsiri ep-esli ýokarlandy.

Durnuklylygy diňe bir dogry zat däl-de, eýsem, gatnaşýanlaryň hemmesine gymmatlyk berýän hakyky iş mümkinçiligi hökmünde görýäris.
Tebigy we arassa himiki serişdeleri ulanyň, eliňizde ýaşyl jaý guruň.

Diwar ýassygy-1-1280x720

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň