Içerki_banner

Gaýtadan dargadylýan polimer tozy (RDP / VAE)

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Gaýtadan dargadylýan polimer tozy (RDP / VAE)

JINJI® Gaýtadan dargadylýan polimer tozy (RDP / VAE) spreý-guradyjy ýörite suw esasly emulsiýa arkaly öndürilýär. Esasan winil asetat-etile esaslanýar. Suwda aňsat ereýär we çalt emulsiýa emele gelýär. Himiki aýratynlyklary, pes temperaturada ajaýyp çeýeligi bilen asyl emulsiýa bilen deňdir.

Dürli substratlary birleşdirip, minom gurluşyny güýçlendirip, sementde ýa-da gips esasly gury garylan minom substrat interfeýsinde ajaýyp ýelmeşdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaýtadan dargadylýan polimer tozy (RDP / VAE)

Daş görnüşi

JINJI® Gaýtadan dargadylýan polimer tozy (RDP / VAE) erkin ak ak poroşok
spreý-guradyjy ýörite suw esasly emulsiýa bilen ýasalýar. Esasan winil asetat-etile esaslanýar.

1
2

Çykyş

JINJI® RDP yssyz, zäherli däl ak poroşok, adaty suwda eräp, guradylandan soň aýdyň, ýokary süýümli we berklik filmini emele getirip biler.

Baglaýjy, aşgazana garşylyk, suw geçirmeýän, dargatmak, emulsiýa etmek, film örtügi, jelllemek, kolloid gorag aýratynlyklary bar, uzak möhletli çydamlylygy, pes temperaturada ajaýyp çeýeligi üpjün edýär.

RDP örtükde gowy film dörediji agentdir. RDP bilen örtük, ýokary howa çydamlylygy, berkligi we dürli esasy substratlara berk ýelmeşmeginiň möhüm artykmaçlyklaryna eýedir. Çekmäge garşy we döwülmäge garşy öndürijilik aşa howa şertlerinde ep-esli bolýar.

SDP amaly baglanyşykda RDP ajaýyp öndürijilige eýedir. Sementiň gurluşyny güýçlendirýär we minomlara ýa-da gips esasly gury garylan minom substratlaryna ajaýyp ýelmeşmegi üpjün edýär.

Fiziki aýratynlyklar

Daş görnüşi Mugt akýan, ak poroşok
Gaty mazmun ≥98%
Kül mazmuny 12% ± 3
Köp dykyzlygy g / l 450-550
PH bahasy 6-8
Tg 16 ± 2 ℃
MFFT 0 ℃

Arza

1. Kafel ýelimi / Kafel çukury.

2. Diwar palto / Skim palto.

3. ETIFS minom.

4. Öz-özüni tekizleýän sement hamyry.

5. Çeýe ýaryşa çydamly minom.

6. ETRIS (mineral baglaýjy bilen minomdan ýasalan we giňeldilen polistirol granulasyny jemi hökmünde ulanyp) daşarky ýylylyk izolýasiýa beriş ulgamlary) minom.

7. Bloklar / paneli birleşdirýän minomýotlar.

8. Çeýelige ýokary talaplary bolan polimer minom önümleri.

Gaplamak we saklamak

Gurak we salkyn şertlerde saklaň

6-njy aýyň içinde ýokary çyglylykda we temperaturada ulanmak maslahat berilýär, petiklemek howpuny ýokarlandyrar

Basyş astynda saklamakdan saklanmalydyr

Paletleri biri-biriniň üstünde goýmaň

Partlaýjy şertlerden gaça durmak üçin seresap we seresap boluň

HABAR

Önümi dolandyrmak, daşamak we saklamak barada maglumat üçin MSDS-e serediň.

Gaplamak we ýüklemek

NW.: PE haltalary bilen 25KGS / BAG içki
20'FCL: 520BAS = 13TON
40'HQ: 1080BAGS = 27TON
Eltip bermek: 5-7 gün
Üpjünçilik ukyby: 2000 ton / aý

Qty
Qty

Hyzmatymyz

Mugt nusgalar

Tehniki goldaw

Önümleriň her topary, hilini üpjün etmek üçin synagdan geçiriler.

Hil kepilligi

Synag goldawy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň