Içerki_banner

Çygly howada HPMC

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Çygly howada HPMC


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), nepis pagta çyzgysyndan emele gelen tebigy polimer, sellýuloza esaslanýan ion däl sellýuloza efir polimeridir.

HPMC, Spreý harç garyndysynyň birleşmegini we suw saklamagyny gowulandyryp biler.

Suwuň saklanyş derejesi, spreý howanyň möhüm öndürijilik görkezijisidir. Howanyň we betonyň käbir bölekleri birmeňzeş bolsa-da, başgaça işleýär. Adatça beton suwuň köp bölegini saklaýan beton we agaç görnüşlerine guýulýar. Howa adatça suw siňdiriji ýüzlerde ulanylýar we howadaky çyglyk aňsatlyk bilen ýitýär ýa-da atmosfera buglanýar, şonuň üçin howanyň suw saklanmagy betonyňkydan has möhüm bolýar.

HPMC-iň pürküji minomynyň yzygiderliligini ýokarlandyrmagynyň sebäbi suwy saklaýar, minomyň bitewiligini ýokarlandyryp biler, minomyň gan akma derejesini belli bir derejede peseldip biler, ýöne belli bir dozada spreý minomynyň suwuklygyny ýokarlandyryp biler; Şeýle-de bolsa, Gidrokspropil Metil Sellýulozanyň ýokary mukdary çygly garylan minomy gaty birleşdirýär, bu bolsa howanyň suwuklygyny peseldýär we howany gurmak has kynlaşdyrýar.

programma (1)
programma (3)

HPMC çygly garylan minomyň dartyş baglanyşygyny artdyryp biler.

Howa gipslemek üçin baglanyşyk berkligi möhüm görkeziji. Umuman aýdanyňda, minom bilen gipslemek oňat işlemegi talap edýär. Gurluşygyň üstünde birmeňzeş minom gatlagyny emele getirmek üçin. Howanyň berk baglanyşyk güýji, minomy we esasy gatlagy berk baglanyşdyryp biler we uzak möhletleýin ulanmak ýarylmagyna we ýykylmagyna sebäp bolmaz.

Sellýuloza efir we gidrasiýa bölejikleri, sementiň gidrasiýa we güýç ösüşini üpjün etmek we baglanyşyk güýjüni gowulandyrmak üçin ýeterlik çyglylygy üpjün edip, möhürleýji täsiri we suwuň ýitmeginiň öňüni alýan polimer filmiň inçe gatlagyny emele getirýär. pastasy. Beýleki tarapdan, Gidrokspropil Metil Sellýuloza, oňat plastikligini we çeýeligini üpjün etmek üçin pürküji minomyň bitewiligini ýokarlandyrýar, pürküji minom bilen substrat nusga interfeýsiniň arasyndaky süýşmek stresini peseldýär we minomyň interfeýs baglanyşyk ukybyny hasam gowulandyrýar.

Taýýarlyk döwründe HPMC poroşok görnüşine gönüden-göni birleşdirilmän, ergin görnüşinde pürküji garyndysyna garylmagy maslahat berilýär.

Öňküsi, suwy saklamagy, birleşmegi we pürküji howanyň mehaniki aýratynlyklaryny gowulaşdyrmakda has gowy täsir edýär. Gidrokspropil Metil Sellýulozanyň öwrülişi 0,01% ~ 0.04% aralygynda bolsa, HPMC-iň ergin görnüşindäki suw saklanyş pürküji tozan HPMC-den 1,4% ~ 3.0% ýokarydyr. Şonuň üçin HPMC ergin görnüşinde garylan, pürküji howanyň suw saklanyşyny gowulaşdyrmakda has gowy täsir edýär.

programma (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň