Içerki_banner

ýuwujy suwuk sabynda ulanylýan hpmc

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

ýuwujy suwuk sabynda ulanylýan hpmc


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® sellýuloza ýuwujy serişdede (kir ýuwujy serişde, sabyn suwuklygy, şampun, gap ýuwujy ýuwujy serişde) galyňlaşdyrmak, surfaktant, asmak, yzygiderlilik we durnuklaşdyrmak üçin ulanylýar.

HPMC öý hyzmaty önümleri esasan galyňlaşdyryjy, emulsifikator, stabilizator, asma we nemlendiriji hökmünde ulanylýar.
Öý hyzmaty önümlerine kosmetika, ýuwujy serişdeler, gündelik agyz himiki serişdeleri we ýörite arassalaýjylar girýär, şampun, duş jeli, hajathana arassalaýjy serişdesi, kosmetika we kir ýuwujy serişdeler.
HPMC kosmetikanyň galyňlaşmagyny aňsatlaşdyrýar, emulsiýany, dispersiýany, ýelmeşmegi, filmiň emele gelmegini we suwuň saklanmagyny, şeýle hem deriniň oňat sazlaşygyny durnuklaşdyrýar. Emulsiýalarda, diş pastalarynda, şampunlarda, sabynlarda, gar kremlerinde, melhemlerde, maskalarda we losýonlarda ulanmak üçin amatlydyr. Suwuklygyň uzak möhletli durnuklylygyny üpjün edip biler, şeýle hem suwuklygyň gaty inçe we derä zyýan bermeýänligi sebäpli, köp mukdarda dökülmezden doza gözegçilik etmäge kömek edýär. pH bahasynyň durnuklylygy ýuwujy serişdeleriň köpüsi üçin amatlydyr.

JINJI® Sellýuloza sowuk suwda çalt dargaýar, bu aglomerasiýa we deň däl dargamakdan gaça durýar we yzygiderli çözgüt alýar.

Gowy galyňlaşdyryjy serişdeler - sellýuloza emulsifikasiýasy gündelik himiki ýuwujy serişdeleriň togtadylmagyny we yzygiderliligini ep-esli gowulaşdyryp biler.

Lyokary aç-açanlyk - sellýuloza efir çig maldan önümçilik prosesine ýörite optimallaşdyrylýar we aç-açan we aýdyň çözgüt almak üçin ajaýyp geçişe eýe.

Howpsuzlyk - Esasy komponentli pagta çyzyklary bilen tebigy we zäherli täzelenip bilinýän polimer. Beden üçin zyýany ýok.

Erguwujy serişdäni derrew HPMCfdfd ulanyň
Erguwujy serişdäni derrew HPMCfdfd ulanyň
Erguwujy serişdäni derrew HPMCfdfd ulanyň
Erguwujy serişdäni derrew HPMCfdfd ulanyň

Erguwujy serişdelerde HPMC ulanmagymyz aşakdaky aýratynlyklary üpjün edýär

Sowuk suwda gowy dispersiýa
Ajaýyp we birmeňzeş ýerüsti bejergisi bilen, aglomerasiýanyň we deň däl eremegiň öňüni almak üçin salkyn suwda çalt dargap bilýär we ahyrynda birmeňzeş çözgüt alyp bolýar.

Gowy galyňlaşdyrma täsiri
Çözüwiň zerur yzygiderliligini az mukdarda sellýuloza efirini goşmak arkaly alyp bolýar. Beýleki galyňlaşdyryjylaryň galyňlaşmagy kyn bolan ulgamlar üçin täsirli.

Howpsuzlyk
Ygtybarly we zäherli däl, fiziologiki taýdan zyýansyz. Beden siňdirip bilmez.

Gowy utgaşyklyk we ulgam durnuklylygy
Ion däl material, beýleki kömekçiler bilen gowy işleýär we ulgamyň durnukly bolmagy üçin ion goşundylary bilen reaksiýa bermeýär.

Gowy emulsiýa we köpük durnuklylygy
Surfaceerüsti işjeňligi ýokary we çözgüdi gowy emulsiýa effekti bilen üpjün edip biler. Şol bir wagtyň özünde, köpürjigi erginde durnukly saklap biler we çözgüdi oňat amaly häsiýet berip biler.

Düzülip bilinýän beden tizligi
Önümiň ýelimliliginiň ýokarlanmagyny talaplara laýyklykda dolandyryp bolýar;

Transokary geçiriş
Sellýuloza efir çig maldan önümçilik prosesine ýörite optimallaşdyrylýar we aç-açan we aýdyň çözgüt almak üçin ajaýyp geçirijä eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň