Içerki_banner

Sement Render we Gips EIFS & ETICS-de ulanylýan hpmc rdp

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Sement Render we Gips EIFS & ETICS-de ulanylýan hpmc rdp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JINJI® HPMC, EIFS & ETICS üçin täsirli we ileri tutulýan dürli häsiýetlere eýedir.

Heatingylylyk izolýasiýa tagtasy ulgamy, köplenç ETICS (EIFS) (Daşarky ýylylyk izolýasiýa kompozit ulgamy / daşarky izolýasiýa gutarnykly ulgamy) goşmak bilen, ýyladyş ýa-da sowadyş güýjüniň tygşytlylygyny tygşytlamak üçin, gowy birleşdiriji minom bolmaly: garyşdyrmak aňsat, işlemek aňsat taýak däl pyçak; Asylmaga garşy gowy täsir; Gowy başlangyç ýelmeşme we beýleki aýratynlyklar. Gips harçlary bolmaly: garyşdyrmak aňsat, ýaýramak aňsat, taýak däl pyçak, uzak ösüş wagty, arassa mata üçin çygly ukyplylyk, örtmek aňsat däl we beýleki aýratynlyklar. Aboveokardaky talaplara, gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC) ýaly degişli sellýuloza efir önümlerini goşmak arkaly ýetip bolýar.

Smoothumşak we özüne çekiji görnüşi saklamak bilen izolýasiýa edilen daşky diwarlary ýasamakda möhüm rol oýnaýar.

Bu häsiýetleriň käbiri HPMC-iň sarkma garşy ýokary garşylygy, suw saklamagyň hili we uzak açyk wagty öz içine alýar.

Howanyň aralaşmagyna / süýşmegine garşylygy ýokarlandyrmak.

Hünärmenler, bu gurluşyk işleri üçin iň oňat warianty döredýän HPMC-iň häsiýetlerine baglydyr.

EIFS & ETICS (2)
EIFS & ETICS (1)

HPMC sellýuloza önümlerimiz we RDP önümimiz EIFS-e aşakdaky gowulaşmalary berýär:

• gowulaşan ýelim güýji we çeýeligi: sellýuloza EIFS ýeliminiň ýelimleýiş güýjüni we çeýeligini gowulandyryp bilýän gowy galyňlaşdyryjy öndürijiligi we ýaglylygy bar.
• Suwuň saklanmagyny güýçlendirmek we iş wagtyny uzaltmak: formulalarda sorulýan substratlara suwuň ýitgisini ep-esli azaldar. Sellýulozanyň suw saklamak ukyby, EIFS ýelimleriniň ýelme güýjüni hem güýçlendirýär. Sebäbi baglaýjylaryň gidrasiýa üçin ýeterlik wagty bar we şol bir wagtyň özünde suwy ýitirmeýär.
• Önümiň optimallaşdyrylan yzygiderliligi we reologiýasy: sellýuloza täze minomlarda laýyk yzygiderliligi sazlamak üçin möhüm açardyr. Amatly yzygiderlilik täze gipsiň diwarlara gowy birikdirilmegine, üstlerini tekizlemegine we ýelmeşme duýgusy bolmazdan aňsat ulanylmagyna mümkinçilik berýär. “MelaColl” -yň suwly ergini Nýuton däl ulgam bolup, onuň ergininiň aýratynlyklaryna tikotropiýa diýilýär.
• Gidrofobiýanyň gowulaşmagy: Sellýuloza goşulandan soň, EIFS-iň gidrofobiýasy gowulaşdy, gidroizolýasiýa täsiri ep-esli ýokarlandy.
• Işleýiş ukybynyň ýokarlanmagy: Sellýulozanyň has gowy tekizlenmegi we peselmegi, işlemegi we gurulmagy aňsat bolan we gurluşyk netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bilýän EIFS ýelimlerine aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.
• Örän irki güýç bilen örtügiň işleýşini gowulandyryň: sellýuloza polimer materiallaryň birleşmegini we organiki däl materiallaryň berkligini birleşdirýär. EIFS we täze gurluşyk üçin zerur bolan minomyň we beýleki möhüm häsiýetleriň irki güýjüni üpjün edip bilerler.
• Suwuň gowy garşylygy, umumy önümler bilen oňat utgaşyklygy: sellýuloza formulalarda sorulýan substratlara suwuň ýitmegini ep-esli azaldar. Sellýulozanyň suw saklamak ukyby, EIFS ýelimleriniň ýelme güýjüni hem güýçlendirýär. Sebäbi baglaýjylaryň gidrasiýa üçin ýeterlik wagty bar we şol bir wagtyň özünde suwy ýitirmeýär.
• strengthokary güýç, güýçli ýelmeşme we aşgar garşylygy görkeziň: sellýulozanyň gowy saklanmagy, galyňlaşdyryjy häsiýeti bar, Durnukly himiki häsiýetler aşgar hüjümine netijeli garşy durýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň