Içerki_banner

Poliwinil spirti (PVA) näme?

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Poliwinil spirti (PVA) näme?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poliwinil alkogoly (PVA) näme?

Poliwinil alkogoly howpsuzmy?

PVA köplenç poliwinil asetat (PVAc), agaç ýelimi we ftalatlar we agyr metallary öz içine alýan material poliwinil hlorid (PVC) bilen bulaşýar. Üçüsi hem polimer, ýöne düýbünden başga maddalar.

Poliwinil alkogoly zäherli däl, biodegrirlenip bilinýän polimerdir we PVA-ny öz içine alýan önümler ulanmak üçin howpsuz we sarp etmek üçin howpsuzdyr. Daşky gurşaw boýunça iş topary ony kosmetikanyň pes howply maddasy hökmünde bahalandyrdy we Azyk we derman serişdeleri müdirligi azyk gaplamalarynda we derman önümlerinde ulanmak üçin PVA-ny tassyklady.

Poliwinil alkogoly suwda ereýärmi?

Hawa, PVA hatda sowuk suwda-da çalt eräp bilýär. PVA filmi eränsoň, hapa suwlary arassalamak ulgamlarynda bar bolan 55 görnüşli mikroorganizmleriň haýsydyr biri erän filmiň galan bölegini döwüp biler.

Käbir adamlar bu mikroorganizmleriň PVA filmini doly döwmek üçin ýeterlik konsentrasiýada barlygy ýa-da ýokdugy barada alada edýärler. Gowy habar, hapa suw ulgamlarynyň köpüsinde bu mikroblar ýeterlikdir, şonuň üçin PVA aňsat biodegrirlenip bilinýän material hasaplanýar.

PVA mikroplastikanyň çeşmesimi?

PVA filmi mikroplastiki hapalanmaga goşant goşmaýar ýa-da mikroplastikanyň haýsydyr bir kesgitlemesine laýyk gelmeýär: mikro ýa-da nano ölçegli däl, ýokary suwda ereýär we biodegrirlenip bilner. Amerikan arassalaýyş institutynyň geçiren gözleginde, 28 günüň içinde PVA film biodegradlarynyň azyndan 60% -iniň we takmynan 100% 90 günüň ýa-da ondanam az wagtyň içinde biodegrasiýa edilendigi görkezildi.

Poliwinil alkogoly daşky gurşaw üçin erbetmi?

Poliwinil alkogoly düýbünden biodegrirlenip bilner, hiç wagt mikroplastikalara dökülmez ýa-da bölünmez. PVA filmi eräp, zeýkeşleri ýuwandan soň, hapa suwlardaky organizmler tarapyndan biodegrasiýa edilýär - we PVA ömrüniň soňy.

Näme üçin şu wagt PVA üçin köp üpjün edijini eşidýärin?

Käbir satyjylar poliwinil alkogoly barada garaşsyz gözlegler bilen ylalaşmaýan gözlegleri tabşyrdylar, JINJI we beýleki satyjylaryň satýan önümlerinde käbir bulaşyklyk döretdi. Bu gowy! JINJI müşderileriniň we umuman alyjylaryň ulanýan önümleriniň düzümleri bilen gyzyklanmagyny isleýäris. Emma pikiriňizi düzmezden we satyn alyş endikleriňizi üýtgetmezden ozal garaşsyz gözleglere seretmek möhümdir. Greenaşyl ýuwmak bilen aldanmazlyk ýa-da gorkuzmakdan gorkmak üçin abraýly, bitarap çeşmelerden maglumat alyň.

-PVA - (Poliwinil-alkogol) _02 (1)

Poliwinil alkogoly we daşky gurşaw

JINJI önümlerinde PVA barmy?

PVA ýa-da PVAI diýlip atlandyrylýan PVA reňksiz we yssyz sintetiki polimerdir. Poliwinil alkogolyny aýratynlaşdyrýan zat, suwda eräp, suwda ereýär diýmegiň ajaýyp usulydyr. Suwda çözülişi sebäpli PVA köplenç kir ýuwýan we gap-gaç ýuwýan gaplarda film örtügi hökmünde ulanylýar, ýöne kosmetika, şampunlar, göz damjalary, iýilýän iýmit paketleri we derman kapsulalary ýaly önümlerde hem bolýar.

JINJI RDP, suwda doly we eräp bilýän PVA materiallaryny ulanýar. PVA we VAE reaksiýasyndan soň, gurap, RDP tozy bolar.

JINJI öý we şahsy ideg önümleri we kosmetika önümleri üçin ekologiýa taýdan amatly alternatiwalary döretmek wezipesini ýerine ýetirýär. Daşky gurşawy ýok etmek däl-de, daşky gurşaw çözgütlerini goldaýan durnukly öý zerurlyklaryny döretmek isleýäris. Önümlerimizden plastik gaplamalary aýyrýarys we has durnukly geljegi döretmek üçin öz işimizi edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň