Içerki_banner
Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

RDP-üýtgedilip bilinýän polimer tozy nädip saklamaly

Gaýtadan üýtgedilip bilinýän polimer tozy (RDP), diwar goşundylary, palçyk, gips we ş.m. ýaly dürli gurluşyk programmalarynda ulanylyp bilinýän amatly goşundy. Şeýle-de bolsa, RDP-ni dogry saklamak, netijeliligini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin möhümdir. Bu makalada, RDP poroşokynyň dürli saklaýyş usullaryny we onuň häsiýetlerini nädip gowy gorap saklamalydygyny ara alyp maslahatlaşarys.

RDP tozy saklamagyň iň möhüm taraplaryndan biri, ony gurak, salkyn gurşawda saklamakdyr. Çyglylyga we ýylylyga duçar bolmak, poroşokyň hiline täsir edip, ýapyşmagyna we netijeliligini peseldip biler. Şonuň üçin RDP çyglylygyň girmeginiň öňüni almak üçin howa geçirmeýän gaplarda ýa-da sumkalarda saklamak möhümdir. Gaplaýyş sumkasyny açanyňyzdan soň, poroşokyň howadaky çyglylygy siňdirmezligi üçin gaplanylýan sumkany dogry möhürläň. Mundan başga-da, poroşony salkyn we gowy şemalladylýan ýerde saklamak, bitewiligini saklamaga kömek eder.

Basyş astynda saklamakdan hem saklanmalydyr. Paletleri biri-biriniň üstünde goýmaň. RDP poroşok saklanyşynyň ýene bir möhüm faktory, gün şöhlesiniň göni bolmazlygydyr. UV ýagtylygyna duçar bolmak, poroşokyň wagtyň geçmegi bilen peselmegine sebäp bolup, gurluşyk programmalarynda öndürijiligini peseldip biler. Şonuň üçin RDP-ni gün şöhlesinden goramak üçin garaňky ýa-da aç-açan gaplarda saklamak maslahat berilýär.

Mundan başga-da, poroşoklary saklanyňyzda RDP-iň saklanyş möhletini göz öňünde tutmak möhümdir. Adatça, RDP-iň ýaramlylyk möhleti 6 aý, şonuň üçin poroşokyň maslahat berilýän möhletde ulanylmagyny üpjün etmek üçin ilki bilen iň köne aksiýany ulanmak möhümdir. Poroşony tomusda mümkin boldugyça gysga wagtda ulanyň. Poroşony ýokary temperaturada we çygly ýagdaýda saklamak, tort bişirmek howpuny ýokarlandyrar. Dogry inwentar öwrüm amallaryna eýerip, poroşokyňyzyň möhletiniň gutarmagynyň öňüni alyp bilersiňiz we uzak möhletde hilini saklap bilersiňiz.

Bu saklaýyş maslahatlaryndan başga-da, RDP poroşokyny ot ýakýan çeşmelerden we ýangyjy materiallardan uzakda saklamak maslahat berilýär. Himiki düzümi sebäpli RDP açyk alawlara ýa-da uçgunlara sezewar bolsa, ýangyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin tozanlar ýangyn howpundan uzak ýerlerde bellenilen ýerlerde saklanmalydyr.

RDP tozy daşalanda, zeper ýetmeginiň we hapalanmagynyň öňüni almak üçin materialy seresaplylyk bilen dolandyryň. Dogry gaplamak we belliklemek, poroşoklaryň howpsuz daşalmagyny we saklanmagyny üpjün edýär. Mundan başga-da, RDP tozy ulanylanda howply materiallary işlemek üçin howpsuzlyk görkezmelerine we düzgünlerine eýermek möhümdir.

Netijede, poroşokyň dogry saklanmagyny üpjün etmek üçin RDP poroşok saklanyşyna yzygiderli gözegçilik we gözegçilik etmek möhümdir. Munuň özi çyglylygyň, ýapyşmagyň ýa-da zaýalanmagyň alamatlaryny barlamagy, saklanýan ýerleriň arassa we tertipli bolmagyny öz içine alýar. Saklamak şertlerini saklamakda hüşgär we işjeň bolmak bilen, RDP poroşokyňyzyň saklanyş möhletini we öndürijiligini uzaldyp bilersiňiz.

Gysgaça aýtsak, üýtgedip bolýan polimer poroşokynyň dogry saklanmagy, netijeliligini we hilini saklamak üçin möhümdir. Poroşany gurak, salkyn we garaňky gurşawda gün şöhlesinden uzakda saklamak we işlemek we daşamak üçin howpsuzlyk görkezmelerini berjaý etmek ýaly maslahat berilýän amaly amallara eýerip, RDP poroşokyňyzy gurluşyk amaly üçin iň amatly ýagdaýda saklap bilersiňiz.

JINJI CHEMICAL bilen hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň.

2023-nji ýylyň 19-njy dekabry


Iş wagty: 20-2023-nji dekabry